Aanmelden

Aanmelden kan in eerste instantie via e-mail of telefonisch. In het eerste (telefonische) contact zoeken we samen uit of een intake bij mij zinvol is. Voorafgaand aan de eerste afspraak ontvang ik graag je persoonlijke gegevens. Je kunt hiervoor dit inschrijfformulier gebruiken. 

Om in aanmerking te komen voor zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar, heb je voorafgaand aan de intake een verwijsbrief van de huisarts nodig voor ‘Specialistische GGZ’. 


Intake 

Bij mij bestaat een intake meestal uit meerdere gesprekken. In deze gesprekken brengen we je klachten, je levensgeschiedenis, je lichamelijke gezondheid en je persoonlijke omstandigheden in kaart. Ook staan we stil bij je sterke kanten en kwaliteiten. 

Aanvullend maak ik gebruik van digitale vragenlijsten waarvoor je via de mail een uitnodiging krijgt. Soms is het goed om ook andere mensen bij de intake te betrekken (ouders, partner of andere naasten). Het kan ook wenselijk zijn om, met jouw toestemming, informatie bij eerdere behandelaren op te vragen.

Na de intake volgt een adviesgesprek, waarin we de diagnose bespreken en in gezamenlijk overleg een behandelplan opstellen. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de doelen van de behandeling, de frequentie van de contacten en evaluatiemomenten.

De huisarts en/of verwijzer wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling geïnformeerd, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.


Behandelaanbod

  • Steunend-structurerende gesprekken

  • Psychoanalytische psychotherapie (ook wel: inzichtgevende of psychodynamische psychotherapie)

  • Ouder-baby/peuter psychotherapie

  • Speltherapie (4-12 jaar)

  • Psychoanalyse

  • EMDR (traumaverwerking)

  • Medicatieadvies en instellen op medicatie

  • Een combinatie van bovenstaande behandelingen


ROM-vragenlijsten

Per januari 2017 stelt de overheid het verplicht om ROM-vragenlijsten af te nemen aan het begin en aan het eind van een behandeling binnen de GGZ. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Hiermee wordt inzicht verkregen in de gemiddelde effectiviteit van behandelingen tussen de verschillende zorgverleners.

Dit betekent dat ik je aan het begin en aan het eind van de behandeling vraag om online een aantal vragenlijsten in te vullen. De antwoorden op deze vragenlijsten worden anoniem verwerkt en aangeleverd aan Stichting Vrijgevestigden Rommen. Je bent overigens niet verplicht om de ROM-vragenlijsten in te vullen.