Aanmelden

Aanmelden kan in eerste instantie via e-mail of telefonisch. In het eerste (telefonische) contact zoeken we samen uit of een intake bij mij zinvol is. Voorafgaand aan de eerste afspraak o ntvang ik graag je persoonlijke gegevens. Je kunt hiervoor dit inschrijfformulier gebruiken.

Om in aanmerking te komen voor zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar, heb je voorafgaand aan de intake een verwijsbrief van de huisarts nodig voor ‘Specialistische GGZ’.


Intake

Bij mij bestaat een intake meestal uit meerdere gesprekken. In deze gesprekken brengen we je klachten, je levensgeschiedenis, je lichamelijke gezondheid en je persoonlijke omstandigheden in kaart. Ook staan we stil bij je sterke kanten en kwaliteiten.

Aanvullend maak ik gebruik van digitale vragenlijsten waarvoor je via de mail een uitnodiging krijgt. Soms is het goed om ook andere mensen bij de intake te betrekken (ouders, partner of andere naasten). Het kan ook wenselijk zijn om, met jouw toestemming, informatie bij eerdere behandelaren op te vragen.

Na de intake volgt een adviesgesprek, waarin we de diagnose bespreken en in gezamenlijk overleg een behandelplan opstellen. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de doelen van de behandeling, de frequentie van de contacten en evaluatiemomenten.

De huisarts en/of verwijzer wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling geïnformeerd, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.


Behandelaanbod


vragenlijsten

Vaak gebruik ik aanvullende vragenlijsten om een beter beeld te krijgen van je klachten en krachten of die van je kind. Ook kan het zinvol zijn om vragenlijsten te gebruiken om het beloop van de behandeling te evalueren. Deze vragenlijsten kun je online invullen, nadat ik je hiervoor een beveiligde link heb gestuurd. De antwoorden op deze vragenlijsten worden niet gedeeld met anderen.